Woonparkgebied

Woonparken zijn gebieden waar de gemiddelde woningdichtheid gering is en de groene ruimten een verhoudingsgewijs grote oppervlakte beslaan (artikel 6 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).

Woonparkgebied in Oud-Turnhout

Oud-Turnhout heeft een grote, aaneengesloten zone woonparkgebied. Deze ligt onder het oude vliegveld. 

Voorschriften woonpark

Aangezien de voorschriften voor een woonpark nogal verschillen tussen gemeenten, geven we graag de bijkomende regels mee die van toepassing zijn in Oud-Turnhout.

Een woonpark is bedoeld als een woongebied van louter residentiële aard en bijgevolg gericht op het rustig verblijven in een homogeen voor het wonen bestemd woongebied in het groen.

De volgende normen moeten als richtlijnen worden opgenomen zolang voor het gebied geen bijzonder plan van aanleg is opgemaakt: 

  • De bebouwbare oppervlakte mag slechts 250 m² bedragen met inbegrip van eventuele afzonderlijke gebouwen.
  • Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen (het bestaande moet bewaard worden). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min de nodige toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen van grasperken, speelruimten en dergelijke.