Bekendmaking tweede openbaar onderzoek - windturbineproject Oud-Turnhout

bericht 23/11/2023

Naar aanleiding van het advies van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (hierna genoemd “AWV”) d.d. 31/10/2023 werd door Storm 71 BV wijzigingen aangebracht aan het vergunningsdossier.

Op verzoek van AWV werd de middenspanningscabine en de elektriciteitskabel buiten de 10 meter zone vrije strook ten opzichte van het autosnelwegdomein ingetekend. De aanpassing van deze inplanting werden tevens doorgevoerd op de plannen uit het omgevingsvergunningsdossier. Het betreft een zeer beperkte aanpassing van de plannen: de intekening van de middenspanningscabine en elektriciteitskabel werd slechts verschoven met respectievelijk 6 meter en 10 meter naar het noorden toe.

Volgende plannen werden aangepast en toegevoegd aan de aanvraag:

Storm 71 BV diende hiervoor een wijzigingsverzoek in. Het wijzigingsverzoek werd aanvaard en het is ingevolge hiervan dat een nieuw openbaar onderzoek en informatievergadering dient te worden georganiseerd.


 

origineel bericht - 28/09/2023

Het bestuur van de gemeente Oud-Turnhout deelt mee dat door Storm 71 BV een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Overheid. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Donk, en met als kadastrale ligging Afdeling 13483, sectie I, perceel 748A, 718 2A, 749_, 747A, 746A, 733A, 732A, 722A, 714C, 750B, 764B, 745_, 719A en 718A

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een windturbine.

Openbaar onderzoek

De aanvraag heeft betrekking op een windturbine en omvat:

1) volgende stedenbouwkundige handelingen:

 • De bouw van één windturbine met een maximaal vermogen van 7 MW
 • Aanleggen van bijhorend permanent werkvlak
 • De bouw van één middenspanningscabine
 • Het aanleggen van bijhorend ondergronds kabeltracé
 • Het voorzien van publiciteitsinrichting in de vorm van een logo van de ontwikkelaar op het zijvlak van de gondel
  van de turbine
 • Het aanleggen van een strikt noodzakelijke permanente toegangsweg naar de turbine
 • Het aanleggen van een permante inbuizing
 • Het aanleggen van het strikt noodzakelijk tijdelijk werkvlak voor de bouw van de turbine
 • De aanleg van een tijdelijke toegangsweg en het tijdelijk verbreden van Donk in kader van de tijdelijke
  toegangsweg
 • Het vrijhouden van een zone voor opslag van wieken
 • Het tijdelijk inbuizen van een gracht
 • Aanleg van een tijdelijke, bovengrondse effluentleiding om het opgepompte bemalingswater af te voeren naar
  een nabijgelegen afwateringsgracht
 • Het rooien van 1 boom met stamdiameter 30 cm op 1 m buiten bosverband
 • Kappen van boom met diameter 20 cm op 1 m hoogte buiten bosverband

2) het exploiteren van de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

 • Indelingsrubriek 20.1.6.1°c voor 1 windturbine
 • Indelingsrubriek 12.2.2° voor 1 transformatorIndelingsrubriek 53.2.2°a) voor de bemaling i.k.v. de bouw van de windturbine
 • Indelingsrubriek 3.4.2° voor het lozen van het bemalingswater

De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden. De exploitant wenst volgende lozingsnormen: Parameter arseen Norm (μg/l) 20 Parameter zink Norm (μg/l) 800.
Bij de aanvraag is een milieueffectenrapport toegevoegd. Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/09/2023 tot en met 27/10/2023.
Reden openbaar onderzoek: gewone procedure: klasse 1.

Inkijken

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 27 oktober 2023, worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de gemeente. Het dossier kan ENKEL ingekeken worden na telefonische afspraak (014 46 22 63) of afspraak via e-mail (ruimtelijkeordening@oud-turnhout.be).

Infovergadering

In het kader van het openbaar onderzoek van de vergunningsaanvraag en de terinzagelegging van de project-MER wordt een informatievergadering georganiseerd op dinsdag 3 oktober 2023 om 19 uur in OC De Djoelen, Steenweg op Mol 3 te Oud-Turnhout.

Bezwaren of opmerkingen kan je via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.

Gepubliceerd op donderdag 28 sep 2023 om 07:00