Vergunningen en voorschriften

Als je gaat bouwen of verbouwen, moet je rekening houden met heel wat regels. Deze regels kunnen verschillen van straat tot straat en zelfs van perceel tot perceel. Informeer je dus steeds bij de medewerkers van planning en vergunningen. 

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften leggen de spelregels vast. Zij bepalen wat er wel of niet kan op je perceel en ze zeggen iets over de bestemming en inrichting van je perceel. Meer info vind je in de rubriek ruimtelijke planning

Vergunning, melding of vrijstelling?

De omgevingsvergunning is nodig voor: 

Sommige stedenbouwkundige handelingen en exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 3 verlopen via de meldingsprocedure. 

Voor meer informatie kan je terecht op  www.omgevingsloketvlaanderen.be

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Heb je toch een vergunning of melding nodig, dan kan je die in veel gevallen aanvragen via het  snelinvoerloket. Dat is een vereenvoudigde versie van het omgevingsloket. 

Architect verplicht?

Voor sommige werken is de medewerking van een architect niet nodig en kan je als bouwheer zelf je dossier opmaken. De volledige lijst staat in  het besluit van de Vlaamse Regering. Ook  in het omgevingsloket vind je meer informatie hierover. 

Enkele tips en aandachtspunten

  • Wil je een oprit aanleggen? Dan moet je hier een vergunning voor aanvragen.
  • Wil je een gracht laten overwelven om tot aan je woning te kunnen geraken? Dit is steeds vergunningsplichtig.
  • Ga je bouwen of verbouwen, denk dan tijdig aan je rioolaansluiting.
  • Als je werken uitvoert en hierbij de straat of het voetpad inneemt met bijvoorbeeld een kraanwagen, een berg zand, een put, ... moet je een signalisatievergunning aanvragen.
  • Staan er bomen op je domein die gekapt moeten worden? Ook daarvoor moet je een vergunning aanvragen.