Natuurbeheerplan Landschap De Liereman in openbaar onderzoek tot en met 11/03/2023

Dat we het natuurgebied Landschap De Liereman moeten koesteren, begrijpt iedereen. Het unieke gebied kent een bonte verzameling van natuurlijke biotopen met een hoge biodiversiteit zoals heide, vennen en bossen. Het prachtige, gevarieerde landschap, aangevuld met rijke erfgoedwaarden, bevat ook onder de grond heel wat bodemkundige en archeologische bijzonderheden.

De komende jaren voeren Natuurpunt en de Vlaamse landmaatschappij (VLM) werken uit om die natuurparel te beschermen en verder te ontwikkelen. De beheersmaatregelen die Natuurpunt beoogt, staan samengevat in een natuurbeheerplan. Dat natuurbeheerplan ging afgelopen vrijdag in publieke consultatie.

Waarom verandert Landschap De Liereman?

Landschap De Liereman is niet alleen uniek in Vlaanderen. Ook Europa erkent de waarde van het natuurgebied. Daarom werd het gebied opgenomen in het Natura2000-netwerk. Dat houdt in dat er specifieke richtlijnen zijn om de natuur, de planten en de dieren in het gebied te beschermen.

Natuurbeheerplan Landschap De Liereman in openbaar onderzoek van 10/02/2023 tot en met 11/03/2023

De Vlaamse Overheid stelde voor elk gebied in het netwerk nog specifieke natuurdoelstellingen op. Om die doelstellingen te behalen, startte Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en VLM met ‘natuurinrichting De Liereman’ en stelde Natuurpunt een natuurbeheerplan op.

Op 10 februari ging het beheerplan in publieke consultatie. Raadplegen kan hier. Tot en met 11 maart kunnen opmerkingen of bezwaren schriftelijk worden ingediend. De looptijd van het plan bedraagt 24 jaar.

De doelen

De natuurinrichting en het natuurbeheerplan mikken op enkele gezamenlijke doelen. De vernatting van het veengebied is bijvoorbeeld een van de centrale thema’s. Veengebieden slaan massaal koolstof op in de bodem. Veel veengebieden dreigen echter te verdrogen, waardoor er veel koolstof kan ontsnappen. Door het gebied te vernatten, leveren we een belangrijke bijdrage aan het klimaat.

Een ander doel is het herstellen van natuurlijke vegetaties zoals heide en vennen. De typisch Kempense biotopen zijn al eeuwenlang een thuis voor bijzondere en beschermde soorten zoals nachtzwaluw, boomleeuwerik, heikikker en rugstreeppad. De leefgebieden van die soorten staan evenwel al decennialang onder druk door verdroging, vermesting en versnippering.

Gepubliceerd op dinsdag 14 feb 2023 om 11:30