Ruimtelijke planning

BPA, RUP, ruimtelijk structuurplan, verordeningen, masterplannen ... 

Ruimtelijke ordening is de manier waarop we omgaan met de ruimte. Het belang van ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning is de voorbije jaren sterk toegenomen. Open ruimte is in Vlaanderen immers schaars en bijzonder kwetsbaar geworden. Het doel is een duurzaam evenwicht te scheppen tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouwzones, groengebieden ... 

Aan de hand van een aantal documenten, visies … wordt de ruimtelijke ordening concreet gemaakt binnen onze leefwereld.