Ruimte voor ouderen

Zorgwonen (grote weergave)

De gemeentebesturen en OCMW’s van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar hebben samen een grensoverschrijdende visie uitgewerkt rond ouderenzorg. De krachten werden gebundeld met als doel elke 65-plusser in de stadsregio in de toekomst een toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg op maat te kunnen bieden. Zorg en ruimtelijke ontwikkeling hebben elkaar daarbij gevonden om proactief een antwoord te bieden op de uitdagingen die voor ons liggen.

Het is de eerste keer in Vlaanderen dat gemeente- en OCMW-besturen rond dit thema op deze manier samenwerken. Dat gebeurde onder de vleugels van het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout.

Zorg van de toekomst

Volgens Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar speelt de ouderenzorg van de toekomst zich best af dicht bij de senior. Qua huisvesting vertaalt zich dat in een aanbod aanpasbare en aangepaste huisvesting in een toegankelijke woonomgeving. Zorgvoorzieningen moeten uitgaan van de sterkte van personen en worden best geïntegreerd in de nabijheid en beschikbaarheid van een kwalitatief diensten- en zorgaanbod, in 'levensloop bestendige wijken', veelal vlak bij het centrum van de gemeenten of de stad. Zo kunnen ze goed aansluiten op de thuisomgeving van ouderen en hun familie, vrienden of kennissen en zullen senioren erin slagen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, ook wanneer er zorg nodig is.

Toenemende vraag maar schaarsere middelen

De uitdagingen voor gemeentebesturen en OCMW’s op het vlak van ouderenzorg worden alsmaar groter. De tendens van vergrijzing en verzilvering doet het risico op chronische aandoeningen stijgen. Dementie is daar één voorbeeld van. 
Daarnaast blijkt in onze stadsregio een behoorlijk aantal senioren in armoede te leven en stellen we vast dat er ook een grote groep senioren is die zelf aangeeft zich eenzaam te voelen. Velen van hen hebben geen of slechts een zeer beperkt sociaal netwerk en krijgen nooit of nauwelijks bezoek. Daardoor neemt de vraag naar langdurige zorg toe. Die vraag beantwoorden wordt echter minder vanzelfsprekend nu de financiële middelen voor ouderenzorg schaarser worden en het aantal huisartsen, zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers daalt.

Uitgaan van noden en behoeften van ouderen

Om de ouderenzorg van de toekomst te kunnen realiseren, werkten de vier gemeente- en OCMW-besturen een
gezamenlijke visie uit waarbinnen (nieuwe) stadsregionale ouderenzorgprojecten in de toekomst vorm zullen krijgen. Het plan zal ook gebruikt worden om stedenbouwkundige aanvragen voor ouderenzorgprojecten objectief te beoordelen. Speciaal voor potentiële ontwikkelaars en investeerders in zorgvastgoed werd een handleiding opgemaakt die hen wegwijs maakt in de aanpak en visie van de 4 gemeentebesturen.

Unieke samenwerking

Stadsregio Turnhout is een uniek samenwerkingsverband van de gemeenten en OCMW’s van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Via deze projectvereniging werken de lokale besturen samen aan het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen rond wonen, mobiliteit, (sociale) economie, zorg en ruimtelijke planning. Daarnaast wil de Stadsregio Turnhout mee bestuurskracht versterken.

 

De studie en handleiding 'Woonzorgprojecten voor ouderen' kunt u hieronder downloaden.

Praktisch

Wonen