Milieuvergunning en -melding

Voor een bedrijf of een activiteit die hinderlijk kan zijn voor de mens en het milieu, moet u een vergunning aanvragen. Afhankelijk van de mogelijke hinder voor mens en milieu heeft u volgens het VLAREM (Vlaams Reglement over de Milieuvergunning) een vergunning nodig van Klasse 1, 2 of 3.

 • Klasse 1: meeste hinder - aan te vragen bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen
 • Klasse 2: gemiddelde hinder - aan te vragen bij college van burgemeester en schepenen van de gemeente
 • Klasse 3: minste hinder - enkel te melden aan college van burgemeester en schepenen van de gemeente

Mededeling kleine verandering

Als u een kleine wijziging wil doorvoeren aan bestaande bedrijfsactiviteiten, kan het volstaan om dat te melden, zonder de vergunning te moeten hernieuwen. Dat kan alleen maar onder bepaalde voorwaarden. Zo mag de verandering geen bijkomend risico betekenen voor mens of milieu.

Procedure

Voor klasse 1 en 2 is de procedure als volgt:

 • aanvraag wordt ingediend (klasse 1 in tienvoud, klasse 2 in zevenvoud)
 • gemeente of provincie onderzoekt ontvankelijkheid en volledigheid (max. 14 dagen)
 • gemeente of provincie voert openbaar onderzoek (30 dagen);
 • gemeente of provincie vraagt adviezen indien nodig
 • gemeente of provincie beslist om vergunning al dan niet te verlenen
  • klasse 1 binnen 4 maanden
  • klasse 2 binnen 3 maanden
 • gemeente of provincie maakt beslissing bekend (30 dagen)
 • Tegen de beslissing kan beroep ingediend worden
 • Aanvraagformulier klasse 1 en 2

Voor klasse 3 (melding) is de procedure als volgt:

 • meldingsformulier indienen bij milieudienst
 • college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding
 • de melding wordt geregistreerd door de milieudienst
 • de activiteit mag aangevat worden de dag na de melding.
 • Aanvraagformulier klasse 3

Melding kleine verandering:

De mededeling van een kleine verandering of melding moet gebeuren aan de hand van een meldingsformulier, dat u ook kan aanvragen bij de milieudienst in het gemeentehuis.

Prijs

Bepaald door de wetgeving

Wetgeving

Milieuvergunningendecreet
Vlaamse Reglementering betreffende de Milieuvergunning

Websites

www.lne.be/vlarem

Praktisch

Milieudienst

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 13
milieu@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur