Kerkenbeleidsplan voor Oud-Turnhout

Op vraag van de Vlaamse overheid moet elke gemeente voorzien in een 'kerkenbeleidsplan'. Dat is een langetermijnvisie op de toekomst van de parochiekerken in de gemeente.

Een kerkenbeleidsplan heeft als doel het ontwikkelen van een visie over de toekomst van de parochiekerken op het grondgebied van de gemeente Oud-Turnhout en is een beleids- en visiedocument dat opgemaakt werd in overleg tussen het gemeentebestuur, het centraal kerkbestuur en alle kerkfabrieken die eronder ressorteren.

Verschillende betrokkenen uit Oud-Turnhout stelden hiervoor een visie op. Eerst werkten zowel een kerkelijke werkgroep (met vertegenwoordigers van parochies en kerkelijke overheid) als een burgerlijke werkgroep (met burgemeester, enkele schepenen en ambtenaren) hun eigen standpunten uit. Daarna werd een gezamenlijke visie geformuleerd door een afvaardiging van beide werkgroepen.

Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad het kerkenbeleidsplan goedgekeurd. Het plan gaat over het (her-)gebruik van de drie parochiekerken in Oud-Turnhout voor de volgende jaren. Een kerkenbeleidsplan is ook nodig om van de Vlaamse overheid extra premies voor de restauratie van kerken te krijgen.

De visie kan je ontdekken in het kerkenbeleidsplan.