Publieke inspraak over de kennisgevingsnota in het kader van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7)

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor.

Dit plan wordt opgesteld in overeenstemming met de Nitraatrichtlijn en heeft tot doel de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouwsector te verminderen. Op deze manier wil Vlaanderen de waterkwaliteit verbeteren en deze in lijn brengen met de Europese doelstellingen, vastgelegd in de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn. Dit alles gebeurt binnen de gestelde termijnen en bepalingen van deze richtlijnen, en voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van MAP 7 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgemaakt. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. De kennisgevingsnota die al eerder ter inzage gelegd werd, is aangepast op basis van het landbouwakkoord dat in februari 2024 werd gesloten tussen de Vlaamse regering en een aantal landbouworganisaties.

Hoe verloopt de inspraakprocedure?

Je kan van 5 juli tot en met 2 september 2024 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven.

De inspraakelementen, ingediend tijdens de vorige inspraakperiode (vanaf 14 juni 2023) vervallen wel door herstart van de procedure, en dienen zo je dat wenst daarom opnieuw of aangepast ingediend te worden.

Hoe kan je de nota inkijken?

De nota kan je downloaden van de website Omgeving Vlaanderen, bij het Team Omgevingseffecten in Brussel of inkijken op het gemeentehuis bij de dienst planning en vergunningen. Als je het fysieke dossier wenst in te kijken, dien je hiervoor een afspraak te maken via www.oud-turnhout.be/afspraak.

Hoe kan je opmerkingen bezorgen?

Tot en met 2 september 2024 kan je opmerkingen bezorgen:

  • via mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘MAP 7’ in de titel)
  • via het digitaal inspraakformulier
  • door ze ter plekke af te geven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel
  • door ze met de post te versturen naar: 
    Departement Omgeving - Team Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage
    Plan-MER MAP 7 (PL0316)
    Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar de website van Omgeving Vlaanderen of bel het gratis nummer 1700. 

Gepubliceerd op dinsdag 2 jul 2024 om 10:15