Kapvergunning voor bomen

Het kappen van bomen en heggen is afhankelijk van heel wat factoren. Onderstaand schema geeft overzichtelijk weer welke vergunning je moet aanvragen.

Het is echter niet altijd zo eenvoudig. Wij raden je daarom aan om altijd contact op te nemen met de dienst milieu. Zo kunnen wij ter plaatse komen kijken en je begeleiden naar de juiste aanvraag.

Heb ik een kapvergunning nodig?

Wanneer je bepaalde bomen of struiken wil kappen, dien je vooraf een vergunning aan te vragen. Deze vergunning moet je te allen tijde kunnen voorleggen tijdens de werken.

Al naargelang de situatie spreekt men van een:

  1. Kapmachtiging, uitgereikt door het Agentschap van Natuur en Bos, voor het kappen van bomen in ‘bosverband’.

  2. Omgevingsvergunning, uitgereikt door het college van burgemeester en schepenen, voor het kappen van bomen buiten ‘bos’:


   - de boom heeft een stamomtrek van minstens 1 meter; hierbij meet je de stamomtrek vanaf 1 meter boven de grond 
   én
   - de boom staat op meer dan 15 meter van een vergunde woning of bedrijfsgebouw dat zich op hetzelfde perceel bevindt. Het perceel is gelegen in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied. In woonparkgebied is ALTIJD een omgevingsvergunning nodig.

   Opgelet! Ook het omvormen van de bestemming ‘bos’ naar ‘niet-bos’ (bijvoorbeeld bos omvormen naar tuin) is omgevingsvergunningplichtig.

  3. Gemeentelijke kapvergunning, uitgereikt door het college van burgemeester en schepenen, voor het kappen van bomen die volgens de Vlaamse wetgeving vrijgesteld zijn van omgevingsvergunningsplicht OF bomen die dikker zijn dan 0,5 meter omtrek op een stamhoogte van 1,5 meter.

Vellen wegens hoogdringendheid

Ook voor het vellen van acuut gevaarlijke bomen moet je altijd minstens een besluit van de burgemeester hebben dat je de boom om hoogdringende redenen mag vellen.

Neem contact op met de dienst milieu om zo snel mogelijk de juiste acties te ondernemen. Dit kan via dit formulier:

aanvraag kapvergunning - acuut gevaar

Kappen zonder vergunning?

Wanneer je kapwerken uitvoert zonder de vereiste vergunning of machtiging, pleeg je een (bouw)misdrijf en kan je vervolgd worden. Je riskeert dan een boete.

Het is dus aangeraden om je vooraf te informeren voordat je werken uitvoert. Zo vermijd je problemen achteraf. De dienst milieu kan jouw vragen beantwoorden.

Waar en hoe vraag ik mijn vergunning aan?

1. Kapmachtiging voor het vellen van bomen in bosverband

Kapmachtigingen voor bomen in bosverband moeten aangevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Meer info over het aanvragen van dergelijke vergunning vind je op deze website: Natuur & Bos - Bomen kappen in bos

2. Een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen of het wijzigen van vegetatie

Voor het vellen van hoogstammige bomen (= meer dan 1 meter omtrek op 1 meter hoogte) buiten bosverband, heb je in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. De situatie op terrein (hoeveelheid bomen, inplanting, …) bepaalt welke omgevingsvergunning je moet aanvragen.

Je kan meer informatie vinden in het Omgevingsloket, waar je ook de aanvraag zal moeten ingeven: Omgevingsloket Vlaanderen

Uitzondering: het vellen van hoogstammige bomen is vrijgesteld van een omgevingsvergunning indien het gaat om bomen die:

 • geen deel uitmaken van een bos
 • binnen een straal van 15 meter van een vergunde woning of bedrijfsgebouw gelegen zijn
 • in agrarisch, industrie- of woongebied maar niet woonparkgebied

Voor deze gevallen is geen omgevingsvergunning nodig. Opgelet, deze vrijstelling van de vergunningsplicht geldt alleen als ze niet strijdig is met andere voorschriften of voorwaarden van andere vergunningen (zie de Checklist Vrijstelling op Ruimte Vlaanderen).

De gemeente Oud-Turnhout heeft echter een extra reglement. Wanneer jouw boom dikker is dan 0,5 meter omtrek op 1,5 meter hoogte, moet je altijd een gemeentelijke kapvergunning aanvragen.

3. Een kapvergunning volgens het gemeentelijke reglement

Bomen dikker dan 0,5 meter op 1,5 meter hoogte (dunner dan 1 meter of vrijgesteld van omgevingsvergunning), worden vergund via een gemeentelijke kapvergunning. Deze vergunning vraag je aan via dit formulier:

aanvraag kapvergunning

Heraanplant

In de meeste gevallen wordt een heraanplant opgelegd die tijdens het eerstvolgende plantseizoen (november - maart) moet worden uitgevoerd. Deze heraanplant kan ook niet meer zonder vergunning verwijderd worden.

Veelal moet de heraanplant gebeuren met inheems en/of streekeigen plantgoed. De brochure 'Streekeigen Plantgoed' werd opgemaakt om inwoners te ondersteunen bij de keuze van dit plantgoed.

2023_Brochure Streekeigen Plantgoed.pdf3,1 Mb(pdf)