Kapvergunning

Voor het vellen van coniferen en fruitbomen heeft u geen kapvergunning nodig.
Voor ontbossingen en het vellen van andere bomen moet u onderstaande procedure volgen.

Procedure

Aanvragen voor het vellen van bomen kunnen gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Wetgeving

  • Bosdecreet

Als de bomen zich in een bos bevinden is het Bosdecreet van toepassing. U moet dan een aanvraag richten aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Opgelet: de term bos is sneller van toepassing dan men vaak denkt, en kan bovendien ook van toepassing zijn in agrarisch, woon- of industriegebied.

  • Natuurvergunning.

In bepaalde gebieden is voor wijzigingen aan kleine landschapselementen (bv. bomenrij) een natuurvergunning vereist. Het gaat over groen-, park- en bosgebieden, agrarische gebieden met een ecologische waarde en vogel- en habitatrichtlijngebieden.

  • Rooien van bomen voor bouwwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, bv. bouw van woning of garage, uitbreiding van een gebouw,...

In dit geval wordt de aanvraag voor het rooien van bomen samen met de stedenbouwkundige aanvraag behandeld. U moet deze boom op uw stedenbouwkundige vergunningsaanvraag aanduiden. 
Als een bos gekapt wordt of er werken worden uitgevoerd om een grond een andere bestemming te geven, is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Het ontboste deel zal dan gecompenseerd moeten worden. Bij uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing, moet u al een compensatievoorstel voegen. Dat kan aan de hand van het formulier 'compensatiemaatregelen bij ontbossing' op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Praktisch

Milieudienst

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 13
milieu@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur