Kadastrale plannen

Via CadGIS Viewer van de Federale Overheidsdienst Financiën kan je online de kadastrale percelenplannen raadplegen. Per gebouw of stuk grond kan je volgende gegevens online opvragen: 

 • rechthebbende; 

 • aard van het perceel; 

 • grafische weergave; 

 • oppervlakte.

Met de CadGIS Viewer kan je: 

 • online kadastrale gegevens opzoeken en raadplegen (zoeken op adres, perceelnummer en perceelsoppervlakte consulteren, grafische afmetingen nemen ...); 

 • niet-officiële prints maken (een plan afdrukken om bijvoorbeeld iets op aan te duiden, zoals de locatie van een nieuw tuinhuis dat je wil zetten); 

 • tegen betaling officiële planuittreksels aanvragen (eventueel met een kadastrale legger en lijsten van eigenaars en aanpalenden); 

 • tegen betaling een kopie van de vectordata (GML of shapefile) van (een deel van) de kadastrale percelenplannen aanvragen.

Deze CadGIS Viewer bestaat uit verschillende onderdelen: 

 • Een publieke toepassing voor het grote publiek = voor iedereen hier toegankelijk 

 • Een beveiligde toepassing voor de burger = toegankelijk via MyMinfin met behulp van een eID of burgertoken; 

 • Een beveiligde toepassing voor geconventioneerde landmeters = toegankelijk via MyMinfinPro met behulp van een eID of burgertoken. 

Meer opties met eID 

Het spreekt voor zich dat in de publieke toepassing geen persoonsgegevens, fiscale data en andere privacygevoelige informatie beschikbaar zijn. 

Wanneer je via MyMinfin aanmeldt met je eID of burgertoken kan je wel gedetailleerde kadastrale gegevens over je eigen onroerende goederen consulteren. 

Niet officieel 

De vermelde huisnummers in de CadGIS Viewer geven slechts bij benadering de ligging aan en zijn daarom niet noodzakelijk correct. Voor de officiële huisnummers kan je terecht bij de dienst planning en vergunningen. 

Handleiding 

Een uitgebreide handleiding van de CadGIS Viewer vind je hier