Criteria voor een kwaliteitslabel

Binnen het verhaal Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) in Oud-Turnhout streven wij als Lokaal Bestuur naar kwalitatieve opvangmogelijkheden binnen onze gemeente.

Tot op heden bedeelde het departement Opgroeien de subsidies voor de kinderopvang in Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2026 wordt deze verantwoordelijkheid opgenomen door het Lokaal Bestuur. Om de kwaliteit van de opvang te vrijwaren en de opvang te laten stroken met de lokale behoeftes kreeg het Lokaal Bestuur de opdracht om enerzijds een missie te ontwikkelen en anderzijds lokale criteria op te stellen voor het behalen van een kwaliteitslabel.

Kwaliteitslabel

Het kwaliteitslabel kan je zien als een uithangbord en keurmerk. Je maakt aan gezinnen kenbaar dat je een doordacht kwaliteitsbeleid voert en kinderen zo veel mogelijk ontplooiingskansen en speelmogelijkheden aanbiedt. Ouders waarderen je aanpak en kunnen vertrouwen op je deskundigheid.

Met een kwaliteitslabel maak je meer kans op financiële ondersteuning vanuit het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur besteedt namelijk een deel van haar financiële middelen aan kleuteropvang met een kwaliteitslabel. Dat is zo bepaald in het besluit over het lokaal beleid BOA.

Kleuteropvang/kinderopvang met een kwaliteitslabel besteedt aandacht aan goede werkomstandigheden en een degelijk leerbeleid voor begeleiders. Dit is dus ook gunstig voor je medewerkers.

In Oud-Turnhout willen wij nog een extra dimensie binnen de opvang naar voor schuiven: Organisaties kunnen een kwaliteitslabel aanvragen voor aangeboden activiteiten binnen de kinderopvang. Kleuters en kinderen met bijzondere aandacht hebben een grotere behoefte aan een ‘veilig nest’ dan kinderen van de lagere school. Daarom geven we binnen onze criteria extra aandacht aan de opvang van deze doelgroep.

Onze missie in Oud- Turnhout is de base line:

In Oud-Turnhout zien we het als onze missie om de Buitenschoolse Opvang en Activiteiten, BOA, aan te bieden in een zinvolle en aantrekkelijk omgeving voor kinderen. We stimuleren het creëren van een groene omgeving waar kinderen kunnen genieten van actie, ruimte en voldoende rust.

Voorwaarden

Om in Oud- Turnhout een kwaliteitslabel te behalen voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • Je vangt prioritair kleuters op: in je inschrijvingsbeleid maak je duidelijk hoe je voorrang geeft aan kleuters en kinderen met bijzondere aandacht.
 • Je zet het kind centraal: je staat open voor elk kind met zijn/haar verhaal, zijn/haar beleving en zijn/haar talenten. Je biedt een aanbod aan dat zowel actie, bewegingsruimte als rustmomenten biedt. Het aanbod dat je aanbiedt is een ‘beleving’ voor de kinderen (een opvangaanbod is geen trainingsmoment of afgebakende les).
 • We verwachten pedagogische basisvaardigheden van personeelsleden / begeleiders van onze partnerorganisaties (of de bereidheid om hierin binnen een afgesproken termijn te groeien) en dit naar zowel betrokkenheid, betrouwbaarheid en verbinding naar kinderen en  ouders toe:
  • Je toont aan de hand van de voorbereiding aan hoe je dit doet
  • Je last terugkoppelmomenten tussen ouders en begeleiders in
  • De begeleiders volgen aangeboden vormingsmomenten in het kader van BOA
  • Je organisatie verbindt zich ertoe om begeleiders/ personeelsleden deel te laten nemen aan het lokaal lerend netwerk (a rato van 3 momenten per schooljaar)
 • De organisatie voert een duidelijke pro- actieve vorm van communicatie. Partnerorganisaties maken gebruik van de gemeentelijke kanalen om hun aanbod kenbaar te maken, brengen de gemeente tijdig op de hoogte van het aanbod en leveren zelf alle info aan op afgesproken tijdstippen.
 • De organisatie is bereid om transparant te werken naar het lokaal bestuur toe zowel in aanbod, inhoud als financieel plan.
 • De organisatie maakt een realistisch concept over hun aanbod binnen het BOA verhaal en houdt rekening met  haalbaarheid en continuïteit.
 • De organisatie is bereid om samen te werken met andere organisaties.
 • De organisatie stelt zich flexibel op naar doelgroepen toe. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld:
  • Flexibele ophaalmomenten voor één-ouder gezinnen
  • Aandacht voor kwetsbare groepen en hun noden aanvoelen
  • BOA is geen sportkamp: de organisatie biedt tijdens de activiteit zelf het nodige materiaal aan voor de deelnemers
  • Snel en flexibel kunnen schakelen in de activiteit bij onverwachte situaties
 • De organisatie toont aan dat ze inspanningen doet om een vertegenwoordiging van begeleiders en deelnemers uit alle dimensies van de samenleving (diversiteit) aan te spreken.

Heb je het kwaliteitslabel behaald dan wordt de organisatie en de werking op regelmatige tijdsstippen geëvalueerd. Indien je niet aan de criteria kan voldoen of blijven voldoen kan het Lokaal Bestuur het kwaliteitslabel terug intrekken.