Bejaardenwoningen, sociale woningen en crisisopvang

Bejaardenwoningen

In de Albert Sohiestraat in Oud-Turnhout verhuurt het OCMW 8 bejaardenwoningen. In de Wezelakkers worden momenteel 9 woningen verhuurd. De woningen hebben het nodige comfort en zijn aangepast aan de behoeften van senioren.

Voorwaarden:

  • pensioengerechtigde echtparen, alleenstaanden of samenwonenden, die op het ogenblik van de inschrijving op de wachtlijst tenminste 5 jaar in de gemeente hebben verbleven/gewoond en er waren ingeschreven
  • de minimum leeftijd van één van de echtgenoten of samenwonenden is 65 jaar (hiervan kan worden afgeweken als een alleenstaande of een van de beide echtgenoten of samenwonenden gehandicapt is of lijdt aan een ernstige ziekte)
  • de woning mag maximaal door 2 personen worden bewoond

De huurprijs is vastgesteld op 20% van het maandinkomen van de huurder.

 

Sociale woningen

Voor sociale opvang verhuurt het OCMW twee woningen.

Dit is een noodzakelijke aanvulling op het aanbod van de bestaande sociale woningen. Er is nog namelijk steeds een tekort aan geschikte, betaalbare woningen in Oud-Turnhout. De gemeente zet daarom haar inspanningen op dit gebied nog steeds verder.

De voorwaarden om in aanmerking te komen kan je opvragen bij de sociale dienst van het OCMW.

 

Crisiswoning en -opvang

Noodopvang

Het OCMW heeft een crisiswoning ter beschikking voor noodsituaties wanneer er geen andere mogelijkheid is tot opvang.

Crisisopvang

Voor crisisopvang zijn er meerdere mogelijkheden:

  • Centrum voor Residentiële Crisisopvang (CRC):
    Het OCMW kan ook beroep doen op het Centrum voor Residentiële Crisisopvang in Turnhout. Dit centrum voorziet in korte opvang (max. 21 dagen).

  • Krisis Info Netwerk Antwerpen (KINA):
    Het OCMW is lid van het KINA. Op deze organisatie kunnen OCMW's, politie, huisartsen, buurtwerkers, thuisverplegers of andere hulpverleners beroep doen voor noodopvang van mensen in crisissituaties (relationele problemen, mishandeling, dakloosheid, vreemdelingenproblematiek, verslaving, psychiatrie, …).