Bejaardenwoningen en crisisopvang

Bejaardenwoningen

In de Albert Sohiestraat in Oud-Turnhout verhuurt het OCMW 8 bejaardenwoningen. In de Wezelakkers worden momenteel 9 woningen verhuurd. De woningen hebben het nodige comfort en zijn aangepast aan de behoeften van senioren.

Voorwaarden:

  • pensioengerechtigde echtparen, alleenstaanden of samenwonenden, die op het ogenblik van de inschrijving op de wachtlijst tenminste 5 jaar in de gemeente hebben verbleven/gewoond en er waren ingeschreven
  • de minimum leeftijd van één van de echtgenoten of samenwonenden is 65 jaar (hiervan kan worden afgeweken als een alleenstaande of een van de beide echtgenoten of samenwonenden gehandicapt is of lijdt aan een ernstige ziekte)
  • de woning mag maximaal door 2 personen worden bewoond

De huurprijs is vastgesteld op 20% van het maandinkomen van de huurder.

Crisisopvang

Voor crisisopvang zijn er meerdere mogelijkheden:

  • Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW):
    Het OCMW kan ook beroep doen op het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk in Turnhout. Dit centrum voorziet in korte opvang (max. 3 dagen).

  • Krisis Info Netwerk Antwerpen (KINA):
    Het OCMW is lid van het KINA. Op deze organisatie kunnen OCMW's, politie, huisartsen, buurtwerkers, thuisverplegers of andere hulpverleners beroep doen voor noodopvang van mensen in crisissituaties (relationele problemen, mishandeling, dakloosheid, vreemdelingenproblematiek, verslaving, psychiatrie, …).