Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Wat is een autonoom gemeentebedrijf?

Elk lokaal bestuur voert heel wat taken en projecten van gemeentelijk belang uit. De meeste van deze taken en projecten worden behartigd door de gemeente, die wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. 

Wanneer een lokaal bestuur kan aantonen dat zij bepaalde taken en projecten efficiënter kan uitvoeren via een andere entiteit, kunnen deze activiteiten verzelfstandigd worden. Het Gemeentedecreet voorziet hiervoor een aantal mogelijkheden.

De gemeente Oud-Turnhout heeft van deze mogelijkheden gebruikt gemaakt en een aparte rechtspersoon opgericht: het Autonoom gemeentebedrijf Oud-Turnhout (afgekort AGB Oud-Turnhout). Deze nieuwe entiteit werd opgericht via een gemeenteraadsbeslissing en ook elke nieuwe opdracht wordt door de gemeenteraad toegekend aan AGB Oud-Turnhout.

Hoe worden er afspraken gemaakt tussen het gemeentebestuur en het AGB?

Er worden onder andere afspraken gemaakt over wie voor welke aspecten bevoegd is, hoe het zit met de inzet van personeel en financiële middelen, hoe tarieven worden vastgelegd of gewijzigd, wanneer gecontroleerd en gerapporteerd moeten worden,… Deze afspraken worden opgenomen in beheersovereenkomsten, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe de samenwerking tussen beiden in de beste omstandigheden kan verlopen.

Bestuur AGB Oud-Turnhout

Het autonoom gemeentebedrijf Oud-Turnhout wordt bestuurd door twee organen:

  • de raad van bestuur is te vergelijken met de gemeenteraad, dat als hoogste besluitvormingsorgaan ruime bevoegdheden heeft (vaststelling en goedkeuring van meerjarenplan, budget, beheersovereenkomsten, belangrijke investeringsdossiers,…). Alle gemeenteraadsleden zetelen in de raad van bestuur.
  • het directiecomité is dan weer verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en heeft opdrachten en activiteiten, die vergelijkbaar zijn met die van het college van burgemeester en schepenen (uitvoering van het goedgekeurde meerjarenplan en budget, sturing en beslissing m.b.t. de exploitatie, de goedkeuring van kleine investeringsdossiers, verdere ontwikkeling van toegewezen opdrachten, voorbereiden van nieuwe ontwikkelingen, …). Het directiecomité is samengesteld uit de leden van het schepencollege, met de algemeen directeur als secretaris.

Welke opdrachten heeft AGB Oud-Turnhout?

Het Autonoom Gemeentebedrijf Oud-Turnhout heeft tot doel een deel van het onroerend goed patrimonium van de gemeente Oud-Turnhout te beheren.

In dat verband zal het Autonoom Gemeentebedrijf Oud-Turnhout in eerste instantie de sporthal “De Hoogt” en het nabijgelegen buitenveld beheren.

Hieronder vind je het (aangepast) meerjarenplan 2020-2025 van AGB Oud-Turnhout - vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2020 - gepubliceerd op 22 december 2020.

Downloads