Gemeenteraad

De gemeenteraad tekent de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid uit. Zo heeft de gemeenteraad het laatste woord over het budget, het strategisch beleidsplan en over grote dossiers en projecten. Reglementen worden door de gemeenteraad opgemaakt, om daarna door het schepencollege uitgevoerd te worden. 

Vergaderingen zijn openbaar, welkom!

De gemeenteraad vergadert één keer per maand: in principe de derde donderdag van de maand om 19.30 uur, maar per uitzondering kan daar van afgeweken worden. Het grootste deel van de zittingen is openbaar, behalve wanneer het over personen gaat.

Vergaderdata in 2021, telkens om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis: 21 januari - 25 februari - 18 maart - 22 april - 20 mei - 24 juni - 19 augustus (reservedatum) - 9 september - (16 september indien GR in augustus doorgaat) - 21 oktober - 18 november - 16 december.

Iedereen is welkom om de zittingen bij te wonen. De agenda wordt telkens acht dagen voor de raadszitting bekendgemaakt op de website.

Agenda - Lijst besluiten - Notulen

Je vindt de agenda's en besluiten van de gemeenteraad hier.

Audioverslag gemeenteraad

Vanaf nu kan je de Oud-Turnhoutse gemeenteraad (her)beluisteren. De audioverslagen vind je hier: audioverslag. Je kan ofwel de hele zitting beluisteren, ofwel bepaalde punten selecteren aan de hand van de agenda.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Op 16 mei 2019 werd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd. Dit werd bekend gemaakt op 17 mei 2019. Je vindt het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad hier.

In het huishoudelijk reglement lees je onder andere hoe de gemeenteraad wordt bijeengeroepen, hoe er wordt gestemd, welke punten in de openbare en welke in de besloten (geheime) vergadering worden besproken, hoe de verslagen worden opgesteld. 

Spreekrecht van de burger

Inwoners kunnen spreekrecht vragen op de vergaderingen van de gemeenteraad, over een onderwerp dat zij zelf aanbrengen. De aanvragen voor spreekrecht kunnen best gericht worden aan secretariaat@oud-turnhout.be.
Hier vind je het reglement over dit spreekrecht: reglement spreekrecht

 

SAMENSTELLING GEMEENTERAAD en RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

De gemeenteraad van Oud-Turnhout telt 23 raadsleden, inclusief de leden van het college van burgemeester en schepenen / vast bureau. De OCMW-raad heeft dezelfde samenstelling als de gemeenteraad en vergadert op dezelfde data als de gemeenteraad.

Op zondag 14 oktober 2018 trokken we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen voor de periode 2019-2024. In Oud-Turnhout zorgde dit voor volgende zetelverdeling: N-VA: 8 zetels - CD&VpluS: 8 zetels - Groen: 3 zetels - VLAAMS BELANG: 3 zetels - LB18: 1 zetel. Op basis van deze resultaten vormden N-VA, Groen en LB18 een coalitie.

Waarvoor kan je terecht bij deze raad?