Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones. Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

Initiatiefnemer: Dienst Milieueffectrapportagebeheer ‘Plan-MER PAS (PL257)’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Inzage: van 16/08/2018 tot en met 16/10/2018.

Datum van het bericht: woensdag 15 augustus 2018
Nieuwsoverzicht