Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lage Mierdse Weg 41-43 - 1-E-114D, 1-E-114E, 1-E-115M en 1-E-115N: de plaatsing van een elektriciteitscabine en de regularisatie van verhardingen

De vergunning wordt verleend voor een termijn: van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen; voor een termijn verstrijkend op 21 oktober 2030 voor wat betreft de ingedeelde activiteiten.

De deputatie heeft de omgevingsvergunning verleend op 16 november 2017.

De beslissing ligt van 14 december 2017 tot en met 12 januari 2018 ter inzage bij de dienst ruimte en omgeving, op volgend adres: Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout.

Beroep instellen tegen deze beslissing is mogelijk. Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert 11-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Datum van het bericht: woensdag 13 december 2017
Nieuwsoverzicht