Omgevingsvergunning Schoutenhoefstraat 21 - 3-I-210F, 3-I-223G, 3-I-223H, 3-I-223K, 3-I-223L en 3-I-229B: het exploiteren van een rundveebedrijf

Door lv Pauwels - Van Kerckhoven, gevestigd Schoutenhoefstraat 21 te 2360 Oud-Turnhout, werd een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (Vlarem).

Kort omschreven gaat het over het exploiteren van een rundveebedrijf gelegen te 2360 Oud-Turnhout, Schoutenhoefstraat 21 op de kadastrale percelen 3-I-210F, 3-I-223G, 3-I-223H, 3-I-223K, 3-I-223L en 3-I-229B. 

Het besluit van de deputatie betreffende de omgevingsvergunning  werd genomen op 10 januari 2019.

De vergunning werd verleend voor volgende stedenbouwkundige handelingen: · uitbreiding van de melkveestal inclusief nieuwe melkkoeltank · verlenging van een sleufsilo · regularisatie van de verlenging van een sleufsilo · omvormen van kuilplaten naar sleufsilo’s · regulariseren van verharding.

De vergunning werd verleend voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een rundveebedrijf, als volgt: · interne verplaatsing van runderen met behoud van het aantal dieren tot in totaal stallen met plaatsen voor 513 runderen, omvattend 288 melkkoeien, 91 runderen 1-2 jaar en 134 runderen < 1 jaar (9.4.3.c.2) · interne verplaatsing van de koelinstallatie van 20 kW (16.3.1.1) · uitbreiding van de opslag van houtachtigen met 150 m³ tot een totale opslag van 200 m³, omvattend 80 m³ zaagsel en 120 m³ hooi/stro (19.6.2.a) · uitbreiding van de opslag van melk met 17,42 ton tot een totale opslag van 32,42 ton (45.4.e.1) · uitbreiding van de opslag van groenvoer met 3.150 m³ tot een totale opslag van 9.450 m³ (45.14.3).  

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: · het lozen van 0,5 m³/uur, 1 m³/dag en 310 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (3.4.1.b) · opslag van 600 liter olie (= 3x 200 liter ) in vaten (6.4.1) · een verdeelslang (6.5.1) · stallen met plaatsen voor 513 runderen, omvattend 288 melkkoeien, 91 runderen 1-2 jaar en 134 runderen < 1 jaar (9.4.3.c.2) · 25 voertuigen (15.1.1) · koelinstallatie van 20 kW (16.3.1.1) · opslag van 4,2 ton (= 5.000 liter) mazout in een bovengrondse houder (17.3.2.1.1.1.b) · opslag van 470 kg/liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4) · opslag van 200 m³ houtachtigen (80 m³ zaagsel en 120 m³ hooi/stro) (19.6.2.a) · opslag van 5.081 m³ dierlijke mest, omvattend 4.981 m³ drijfmest en 100 m³ vaste mest (28.2.c.2) · opslag van 32,42 ton melk (45.4.e.1) · opslag van 9.450 m³ groenvoer (45.14.3) · een grondwaterwinning (53.8.2) omvattend: - GWW 1 op een diepte van 200 meter met een debiet van 40 m³ dag en 8.850 m³/jaar - GWW 2 op een diepte van 100 meter met een debiet van 720 m³/dag en 20.900 m³/jaar.

 

De vergunning wordt geweigerd voor volgende onderdelen van de aanvraag:/

 

De beslissing ligt van 31 januari 2019 tot en met 1 maart 2019 ter inzage bij de dienst ruimte en omgeving, op volgend adres: Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout.

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Datum van het bericht: woensdag 30 januari 2019
Nieuwsoverzicht