Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Maak een afspraak voor je langskomt in het gemeentehuis!

Captatieverbod in ecologisch kwetsbare stroomgebieden in provincie Antwerpen

20200716-captatieverbod (grote weergave)

Vanaf 17 juli 2020 word het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen aangepast.

De afgelopen weken heeft het op heel wat plaatsen goed geregend. In enkele stroomgebieden is het waterpeil daardoor voldoende hersteld. De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen heeft daarom geadviseerd het captatieverbod bij te stellen. Daarbij werd gelet op het kader voor de beoordeling van de ecologische kwetsbaarheid van oppervlaktewater bij droogte. Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx, besloten om vanaf 17 juli 2020 het captatieverbod gedeeltelijk op te heffen voor volgende stroomgebieden:

 • Maasbekken, met uitzondering van de zeer kwetsbare kleine beken
 • Kleine Nete, met uitzondering van de zeer kwetsbare kleine beken
 • Grote Struisbeek

Het blijft verboden om water te capteren uit de onbevaarbare waterlopen in deze stroomgebieden:

 • Groot Schijn (gedeeltelijk)
 • Weerijs (gedeeltelijk)
 • Mark (gedeeltelijk)
 • Kleine Nete (gedeeltelijk)
 • Grote Nete (uitgezonderd het segment 1e categorie);
 • Vrouwvliet
 • Antitankgracht

Voor die stroomgebieden zijn de waterpeilen en debieten nog onvoldoende hersteld. Het verbod geldt tot de toestand zich terug normaliseert en wordt opgeheven bij politiebesluit.

De dienst Integraal Waterbeleid blijft de toestand op de waterlopen opvolgen en benadrukt dat er nog steeds sprake is van een relatief droge toestand voor heel de provincie. Overmatige captatie van oppervlaktewater zou tot een snelle herinvoering van het captatieverbod kunnen leiden.

Op 8 mei 2020 stelde gouverneur Cathy Berx reeds een captatieverbod in voor 10 ecologisch kwetsbare waterlopen. Op 21 mei 2020 werd dit captatieverbod een eerste keer uitgebreid. Uit peilmetingen, uitgevoerd door provinciale terreincontroleurs en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM), blijkt dat de waterpeilen de afgelopen 2 weken verder daalden. Bij de uitbreiding van het captatieverbod van 4 juni werden ook minder kwetsbare waterlopen toegevoegd aan het captatieverbod omdat ook daar het drempelpeil is overschreden.

Captatieverbod provincie Antwerpen: overzicht stroomgebieden

Het captatieverbod is van toepassing op gecategoriseerde waterlopen in volgende stroomgebieden: Groot Schijn (gedeeltelijk), Maasbekken, Netebekken (gedeeltelijk), Grote Struisbeek (gedeeltelijk) en Vrouwvliet. Uitzondering geldt voor de onbevaarbare waterlopen in het groen aangegeven op de kaart zijnde: Molenbeek/Bollaak, De Aa, Grote Nete en Grote Struisbeek. Het captatieverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen. Hiervoor gelden wel de richtlijnen van de beheerder, De Vlaamse Waterweg.

Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen. 

Uitzonderingen hierop zijn:

 • het capteren door de hulpdiensten wanneer en voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de civiele veiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid;
 • het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Actuele toestand

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen op www.provincieantwerpen.be/waterlopen

Opstuwmaatregelen op onbevaarbare waterlopen

Gezien de aanhoudende droogte en het advies van VMM om het oppervlaktewater zoveel mogelijk te stuwen en vertraagd af te voeren, neemt ook provincie Antwerpen opstuwmaatregelen op de waterlopen van 2de categorie.

De geplande zomermaaiingen die traditioneel op een aantal trajecten gebeuren, zullen in 2020 grotendeels niet worden uitgevoerd. Hierdoor zal regenwater trager worden afgevoerd en krijgt het opgestuwde water beter de kans om te infiltreren naar het grondwater toe. Enkel wanneer het opgestuwde water bij een felle regenbui risico geeft op wateroverlast voor bewoning of bebouwing, zal de zomermaaiing uitzonderlijk toch worden uitgevoerd.

Gezien de voorspelde beperkte regenval de komende dagen lanceert de Provincie Antwerpen ook een oproep om al het regenwater zoveel mogelijk op te vangen en te bufferen in kleine grachten of bekkens. Want de voorspelde regen zal onvoldoende zijn om de lage grondwaterstanden te herstellen.

Algemeen spaarzaam watergebruik

Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met water en niet-essentieel gebruik te vermijden. Water is een kostbaar en schaars goed. Denk steeds na alvorens je water gebruikt en probeer het zoveel als mogelijk te hergebruiken.

Info

Datum van het bericht: vrijdag 17 juli 2020
Nieuwsoverzicht